Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Archiwum UM Hajnówka

Drukuj
1 2 3
  1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego  Urzędu Miasta Hajnówka oraz zasady i tryb postępowania z materiałami  archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, powstającą w związku  z działalnością Urzędu.
  2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:
  •  jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć Urząd Miasta   Hajnówka,
  •  komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referat, stanowisko samodzielne,
  •  akta - należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju dokumenty, korespondencję, dokumentacje finansowo-księgową, statystyczną  i inną dokumentację utrwaloną sposobem mechanicznym,
  •  jednolity rzeczowy wykaz akt - należy przez to rozumieć "Jednolity   rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych"


 


Data wytworzenia: 2011-07-20 10:51 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2004-02-02 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska