Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Dodatki mieszkaniowe

Drukuj
1 2 3
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska 
- Dodatki mieszkaniowe
 
Wiesława Raczkowska 
adres: 17 - 200 Hajnówka ul. Zina 3a/6 pokój: 77 
telefon: 682 64 51 
 
Dodatki Mieszkaniowe
pokój 
godziny 
przyjęć 
nr telefonu

Pokój 77 
godziny przyjęć: poniedziałek 8.00 -16.00 
wtorek
-piątek 7.30 - 15.30

wymagane 
dokumenty
W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklarację o dochodach. Druki te stanowią załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. ( Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001r,)
termin 
odpowiedzi
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 
Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.
sposób 
załatwienia 
sprawy
Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz określona powierzchnia użytkowa lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób: 
1 osoba - 35m² 
2 osoby - 40m² 
3 osoby - 45m² 
4 osoby - 55m² 
5 osób - 65m² 
6 osób - 70m² 
7 osób - 75m² 
Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m². Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. 
Kolejnym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest norma dochodu, która w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 150% najniższej emerytury tj. kwoty 843,87 zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym 100% tj. kwoty 562,58 zł brutto. Art 17 ust. 1 stanowi, że dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód nie przekracza 110 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednosobowym i 16 % w wieloosobowym 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki. 
Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.
tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
podstawa 
prawna
Dodatki mieszkaniowe przyznaje się na podstawie Ustawy z dnia 21.06.2001r. Dz. U. Nr 71 poz. 734.
druki wniosek i deklaracja o dochodach

Data wytworzenia: 2011-07-26 15:18 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2004-04-21 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-26 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka