Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Drukuj
1 2 3

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

Zakres działania, cele i osiągnięcia

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizuje zadania w oparciu o Ustawę z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. Obsługujemy miasto Hajnówka liczące 24.489 mieszkańców. W ośrodku zatrudnionych jest 22 pracowników. Kierownikiem MOPS jest Pani Barbara Wasiluk.

Miasto Hajnówka podzielone jest na 8 rejonów działania.

 

WYKAZ REJONÓW

 

 

Rejon

Janina Jabłońska

 

Nowowarszawska od nr 23 do końca, Porejewo, Wydmuchowo, Stara Judzianka, Gajowa, Myśliwska, Obwodowa, Zwierzyniecka, Działkowa, Wrzosowa, Miodowa, Warszawska od krzyżówki z Piłsudskiego, Leśna, Sosnowa, Jodłowa, Spiżowa, Czeska, Cisowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Magazynowa, Iglasta, Cyprysowa, Gruntowa, Górna do torów.

 

 

Rejon

Krystyna Kośko

 

Lipowa 39, 41B, 43 ABC, 45 ABC, Batorego, Parkowa, Zina 3 i Zina 3A, Piłsudskiego 4 (osiedle tartaczne), Górna od toru do Bielskiej, Botaniczna, Bielska, Żwirowa, Bagienna, Wąska, Polna, Niecała, Prosta, Nowa, Złota, Stalowa, Granitowa, Graniczna, Bajeczna, Metalowa, Marmurowa, Kamienna, Targowa do Prostej.

 

 

 

Rejon

Halina Odyniec

 

Nowowarszawska od nr 3 do 21, Mickiewicza, Słowackiego, Kochanowskiego, Tuwima, Kolejowa, Kościuszki, Boh. Westerplatte, Ptaszyńskiego, Wojska Polskiego, Boh. Warszawy, Duboisa, Łąkowa, Kołodzieja, Wiejska, Werpachowskiego, Warszawska do Piłsudskiego, Mazury, Krzywa, Skarpowa, Mazurska, Mała, Piłsudskiego od 2 przejazdu kolejowego.

 

 

Rejon

Irena Zin

 

Lipowa 73 ABC, 75 ABC, 77 AB, 79 ABC, Rzeczna, Nadbrzeżna, Sportowa, Moniuszki, Chopina, Wieniawskiego, szymanowskiego, Ogińskiego, Wróblewskiego, Białostocka, Fabryczna, Findera, Fornalskiej, Hibnera, Kniewskiego, Miłkowskiego, Łosia, Sarnia, Jelenia, Daniela, Niedźwiedzia, Rysia, Strzelecka, Rutkowskiego, Krasickiego, Zajęcza, Odległa

Wilcza, Podmiejska, Krańcowa, Poprzeczna, Wiewiórcza.

 

 

Rejon

Barbara Węclewska

 

Reja 4, 6, 8, 10, Sienkiewicza, Prusa, Kraszewskiego, Staszica, Kołłątaja, Żeromskiego, Handlowa, Łowcza, Białowieska, Torowa, Partyzancka, Orzeszkowej, Skłodowskiej, Sawickiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Małomiejska, Piłsudskiego od Policji do torów, Armii Krajowej od Policji, Międzytory, Łagodna, Cicha, Słoneczna, Wesoła, Bliska, Miła.

 

 

Rejon

Aniela Tryk

 

Targowa, Dolna, Poddolna, Kwiatowa, Warzywna, Owocowa, Elektryczna, Sadowa, Kłosowa, Zbożowa, Krótka, Południowa, Siewna, Okopowa, os. Milenium, Długa, 3-go Maja do skweru, Ściegiennego, Mostowa, Dziewiatowskiego, Zaułek Targowy, Kosidłów, Jagiełły, Boczna, Wierobieja, Piaski.

 

 

 

Rejon

Katarzyna Kendyś

 

Armii Krajowej od Policji, Kolejki Leśne, Celna, Reja 1, 1A, 3, 3A, 5, 7, 11-go Listopada, Grunwaldzka, Klonowa, Brzozowa, Jarzębinowa, Topolowa, Leszczynowa, Orzechowa, Kasztanowa, Jaśminowa, Jaworowa, Ślusarska, Bednarska, Stolarska, Ciesielska, 3-go Maja od skweru.

 

 

 

Rejon

Adam Wróbel

 

Lipowa 67, 69 ABC, 71 ABC, 81, 87, 89, Lipowa od 3-go Maja do osiedla Podlasie, Jastrzębia, Sowia, Żurawia, Słowicza, Słomiana, Studzienna, Spadowa, Spiralna, Kołowa, Sokola, Podlasie, Żabia, Bociania, Kacza, Gęsia, Czajki, Wilgi, Gołębia, Łabędzia, Bażantowa, Pawia, Krucza, Jaskółcza.

 

 

 

 

 

W jakich sytuacjach można liczyć na pomoc społeczną ?


Każda osoba, stająca wobec problemów, których nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie, ma prawo zwrócić się z prośbą o pomoc do placówek pomocy społecznej. Pomoc społeczna służy wszystkim osobom, których egzystencja jest w jakikolwiek sposób zagrożona.

Wszelka pomoc instytucjonalna udzielana jest w myśl zasady, według której w pierwszej kolejności wykorzystywane powinny być zasoby i możliwości własne (a także rodziny) osoby ubiegającej się o pomoc.

Opieka społeczna to nie tylko świadczenia pieniężne i w naturze ale również pomoc udzielana poprzez:

 • poradnictwo specjalistyczne,

 • poradnictwo prawne,

 • pracę socjalną.

Osobom i rodzinom może być również udzielona pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem (integracji). Pracą socjalną są wszelkiego rodzaju działania pracowników socjalnych, których celem jest usamodzielnianie osób i rodzin oraz zaspokajanie ich wszystkich niezbędne potrzeb życiowych (np. organizowanie wsparcia środowiskowego, organizowanie porad i konsultacji specjalistycznych, poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania istotnych potrzeb życiowych rodzin, udzielanie informacji, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej nabywa osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych), problemu alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej i innych.

Prawo do świadczeń pieniężnych i kryteria dochodowe.

Prawo do świadczeń pieniężnych (zasiłków) mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza, określonego ustawą, kryterium dochodowego .

Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe a znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, również mogą ubiegać się o pomoc finansową (w przypadku zdarzeń nagłych, losowych, sytuacji nieprzewidywalnych). W takim wypadku, warunkiem jej udzielenia, może być zobowiązanie do zwrotu części lub całości świadczenia. Jeśli żądanie zwrotu stanowiłoby nadmierne obciążenie dla osoby zobowiązanej lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, wówczas ośrodek pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa i pracy socjalnej może być udzielana osobom i rodzinom bez względu na poziom dochodów

Kryterium ustawowe obowiązujące na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco:
1. na osobę samotnie gospodarującą - 461,00 zł
2. na pierwszą osobę w rodzinie - 418,00 zł
3. na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 294 zł
4. na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210 zł
Suma kwot przynależnych, według powyższego wyszczególnienia, wszystkim wspólnie zamieszkującym członkom rodziny, stanowi kryterium dochodowe, które jest porównywane z ich zsumowanymi dochodami. Jeśli dochody rodziny nie przekraczają tak ustalonego kryterium dochodowego rodzina posiada uprawnienie do pomocy finansowej.

Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny:
- z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
- w przypadku utraty dochodów - z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Do dochodów nie wlicza się:
- jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych,
- świadczeń w naturze,
- świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku,

-alimentów

Wniosek (podanie) o pomoc z MOPS winien zawierać informacje o:

 • Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania.

 • Dokładny opis problemu, w rozwiązaniu którego rodzina lub osoba potrzebuje pomocy (możliwie precyzyjne i szczegółowo określone),

 • wszystkich dochodach wspólnie zamieszkujących członków rodziny za ostatni miesiąc,

 • podpis na podaniu,

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej jest zawsze poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu, osoby ubiegającej się o świadczenie. Wywiad dotyczy nie tylko osoby ubiegającej się o pomoc ale również osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących a także członków najbliższej rodziny (rodziców lub dzieci czy też rodzeństwa). W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny ma prawo żądać złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym rodziny. Odmowa złożenia tego rodzaju oświadczenia jest podstawą do negatywnego rozpatrzenia wniosku. Formularz wywiadu środowiskowego jest wypełniany przez pracownika socjalnego. Po zakończeniu wywiadu jest on przedstawiany do podpisu osobie składającej wniosek. Złożenie podpisu oznacza, iż wnioskodawca potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

Świadczenia w postaci poradnictwa i pracy socjalnej nie wymagają wydawania decyzji i nie są uzależnione od poziomu dochodów.

OFEROWANA POMOC

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

I. Zasiłek stały

Jest to świadczenie pieniężne przysługujące osobie nie pozostającej w zatrudnieniu, wychowującej dziecko (również pełnoletnie dziecko) wymagające ze strony innej osoby stałej opieki polegającej na: bezpośredniej osobistej pielęgnacji, systematycznej edukacji, leczeniu lub rehabilitacji.
Zasiłek stały jest przyznawany jeśli:

 • dziecko, którym opiekuje się osoba zainteresowana jest dzieckiem własnym, przysposobionym lub dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej,

 • dziecko posiada Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • dochód rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.

Jednocześnie ośrodek pomocy społecznej opłaca, osobie której przyznano zasiłek, składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka ta jest opłacana przez okres niezbędny do uzyskania emerytury jednak nie dłużej niż 20 lat. Zasiłek jest wypłacany przez cały okres sprawowania opieki . Zasiłek ten nie przysługuje jednak osobie, której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Nie należy się również osobom otrzymującym zasiłek dla bezrobotnych, przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne. W razie zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłku stałego wyrównawczego, emerytury, renty (z wyłączeniem renty rodzinnej) czy wcześniejszej emerytury przyznanej z powodu opieki nad chorym dzieckiem - zasiłek stały nie przysługuje.

W 2001 r. MOPS w Hajnówce prawo do w/w świadczenia miało 59 osób , a w 2002 r. - 70 osób.

II .Zasiłek stały wyrównawczy
Przysługuje osobie:
- samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
- osobie będącej członkiem rodziny (zamieszkującej razem z innymi członkami rodziny), całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności
jeżeli dochód osoby zainteresowanej (lub rodziny) nie przekracza kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku stałego wyrównawczego stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie.

MOPS udzielił tego świadczenia w 2001 r. 59 osobom , a w 2002 r. 101 osobom.

III. Renta socjalna
Przysługuje osobie:

 • pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności powstałej przed ukończeniem 18 roku życia, lub

 • całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności powstałej do 25 roku życia w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej, lub

 • całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności powstałej w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

(całkowita niezdolność oznacza znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności).

Renta socjalna przyznawana jest niezależnie od posiadanych dochodów wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny. Jest również świadczeniem o charakterze stałym. Jeśli jednak osoba uprawniona, pobierająca rentę socjalną, osiągnie wynagrodzenie z tytułu pracy zawodowej, które przekroczy wysokość renty socjalnej, wówczas świadczenie nie przysługuje.
Osoba pobierająca rentę socjalną jest zobowiązana poinformować ośrodek pomocy społecznej o otrzymaniu wynagrodzenia przewyższającego jej kwotę - w celu jej zawieszenia. W przypadku uzyskania wynagrodzenia niższego od renty socjalnej (lub utraty zatrudnienia) wypłata renty jest wznawiana.
Renty socjalnej nie można pobierać jednocześnie z rentą z tytułu niezdolności do pracy. Można natomiast pobierać jednocześnie rentę rodzinną, jednakże wysokość świadczenia nie mogą przekraczać kwoty 836 zł.
Decyzja o przyznaniu renty socjalnej nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Opieką z tego tytułu MOPS w Hajnówce objął w roku 2001- 99 osób, a w 2002 r. -125

osób.

IV. Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy jest świadczeniem, które z założenia ma mobilizować środowisko rodzinne do uruchamiania własnych możliwości.
Może być przyznany osobom i rodzinom, których dochody nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, dojazdów do placówek służby zdrowia, zabiegów medyczno - rehabilitacyjnych,

 • niepełnosprawność, jeżeli powoduje ona wzrost kosztów utrzymania wynikający z potrzeby uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze, zaopatrzenia w oprzyrządowanie ułatwiające funkcjonowanie w środowisku, utrzymania i eksploatacji pojazdu inwalidzkiego (w tym przypadku starając się o zasiłek okresowy należy przedstawić przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty).

 • brak możliwości zatrudnienia,

 • brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny (np. po zmarłych rodzicach)

 • w innych uzasadnionych wypadkach.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny oraz możliwości finansowych Ośrodka - określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie posiadanego rozeznania okoliczności sprawy. Zasiłek okresowy jest przyznawany jeśli osoba lub rodzina nie przekracza kryterium dochodowego.

 

V. Gwarantowany zasiłek okresowy


Jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobie bezrobotnej, która: utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu upływu okresu jego pobierania. Wraz z wypłatą zasiłku ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Warunki uzyskania gwarantowanego zasiłku okresowego są następujące:
- dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej (150%)
- osoba ubiegająca się o świadczenie samotnie wychowuje dziecko do 7-go roku życia,
- osoba ubiegająca się złoży wniosek o przyznanie świadczenia w terminie do 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Świadczenie to przysługuje na okres do 36 miesięcy.

MOPS tą formą pomocy w 2002 r. objął 40 osób.

VI. Zasiłek celowy
Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej - również tym osobom i rodzinom - których dochód przekracza kryteria dochodowe. Jest wypłacany w drodze specyficznej umowy - zobowiązania biorcy pomocy - do wydatkowania przyznanej kwoty zgodnie z celem uwidocznionym w decyzji. Można go otrzymać na przykład na: pokrycie części lub całości kosztów leczenia i leków, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, remontu mieszkania, opału, odzieży, pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Wysokość zasiłku celowego, który może mieć formę świadczenia bezzwrotnego oraz podlegającego zwrotowi, uzależniona jest od oceny indywidualnej sytuacji dokonanej przez pracownika socjalnego w czasie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, po uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej.

VII. Świadczenia zdrowotne.
Uprawnienie do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom, które spełniaja warunki z ustawy o NFZ. Świadczenia zdrowotne przysługują również osobom, które pozostającym na wyłącznym utrzymaniu osób otrzymujących wyżej wymienione zasiłki.
Potwierdzeniem uprawnienia do świadczeń jest decyzja administracyjna przyznająca świadczenie. Z tej formy pomocy korzystało w 2002 r. 285 osób

VIII. Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa

Przysługuje w zależności od dochodu rodziny, od pierwszego do czwartego miesiąca życia dziecka .Macierzyński zasiłek okresowy ustala się w wysokości różnicy kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej , a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Macierzyński zasiłek jednorazowy przysługuje w wysokości 201,-zł na każde urodzone dziecko. W 2001 r. udzielono 104 świadczeń , a w 2002 roku - 83 .


IX. Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne.

W 2002 roku ośrodek wypłacał 11 zasiłków rodzinnych i 9 pielęgnacyjnych.

X. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Mogą one polegać na: usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej, terapii psychologicznej i pedagogicznej, wsparciu edukacyjnym, pomocy mieszkaniowej.
Usługi specjalistyczne dotyczyć mogą na przykład osób: z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących psychicznie, osób chorujących neurologicznie lub z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, osób z upośledzeniem umysłowym, osób z uszkodzeniami narządów ruchu i innych.

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych w 2003 r. korzysta- 25 osób
Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne, świadczone są w miejscu zamieszkania, ale realizowane mogą być również w ośrodkach wsparcia np.: w dziennych domach pomocy społecznej (DDPS), środowiskowych domach samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ośrodkach opiekuńczych, które zapewniają między innymi terapię zajęciową, zajęcia rehabilitacyjne, kulturalne, rekreacyjne i wyżywienie podczas pobytu.

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny i jej wysokość ustala Uchwała podjęta przez Radę Miasta. Dlatego też odpłatność może być różna w zależności od miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych, wysokość odpłatności jest regulowana Rozporządzeniem Ministra Pracy.

XI. Dożywianie dzieci w szkołach

Na koniec roku szkolnego 2002-2003 r. z dożywiania w hajnowskich szkołach łącznie korzystało 560 uczniów. Wszystkie wnioski, które wpłynęły do ośrodka o pokrycie kosztu obiadów i spełniały kryteria ustawowe (200%) zostały rozpatrzone pozytywnie. Nie odmówiono żadnemu dziecku gorącego posiłku w szkole. Pomogliśmy uruchomić punkt żywieniowy w Szkole Podstawowej Nr 6.

XII. Praca socjalna

Oprócz zadań ustawowych MOPS szczyci się także osiągnięciami w pracy socjalnej , która jest najważniejszym celem pracy pracownika socjalnego a zarazem Ośrodka.

Nasz Ośrodek od 2 lat jako jeden z 10 najprężniej działających ośrodków pomocy społecznej w Województwie Podlaskim bierze udział w programie realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej -CAL - Centra Aktywności Lokalnej.

Stałymi elementami naszej pracy na rzecz społeczności lokalnej są cyklicznie organizowane imprezy:

1.Choinka świąteczno-noworoczna , organizowana we współpracy z PKPS i Klubem Abstynenta „Dąb” oraz Kościołem Zielonoświątkowym.

Dzięki akcji charytatywnej SAKIEWKA SAMARYTANINA z Anglii na imprezie choinkowej w Hajnowskim Domu Kultury w dniu 1.02.2003 r. 501 dzieci- 220 chłopców i 281 dziewczynek obdarowanych zostało wspaniałymi paczkami. Radość i zadowolenie było wymalowane na twarzach dzieci.

 

2. AKCJA ZESZYT

 

MOPS przygotowuje również AKCJĘ ZESZYT .Akcja zeszyt jest cykliczną formą pomocy rodzinom organizowaną w naszym mieście od 3 lat. Jej celem jest wyposażenie dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka w podstawowe przybory szkole na nowy rok szkolny W ubiegłym roku wyprawkę do szkoły otrzymało 389 uczniów .

 

Należy dodać iż w minionym roku po raz pierwszy realizowany był program rządowy „Wyprawka dla pierwszaka”, którym zostało objętych 91 uczniów klas pierwszych. W bieżącym roku tą formą pomocy zostało objętych 68 uczniów.

 

 

 

3. Kolacja wigilijna

 

Ponadto Ośrodek we współpracy z DPS Samarytanin organizuje kolację wigilijną dla osób ubogich i samotnych . W 2002 r. w kolacji wigilijnej uczestniczyło 21 podopiecznych.

 

MOPS współpracuje z innymi organizacjami pomocowymi w zakresie ubiegania się o środki finansowe przyznawana w ramach grantów i projektów finansujących działalność na rzecz działań w zakresie pomocy społecznej. We współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej opracowaliśmy projekt na rzecz pomocy dla osób niepełnosprawnych i projekt na wsparcie programu „Akcja Zeszyt 2003 „ poszerzającego zaopatrzenie uczniów o podręczniki szkolne.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem AA ”Dąb” opracowaliśmy program na wyposażenie świetlicy komputerowej pod nazwą „Antidotum.”

Ponadto pracownik MOPS Barbara Grabiak otrzymała nagrodę w postaci zaproszenia na szkolenie do Organizacji na Rzecz Rozwoju w Polsce , Agendy ONZ z uwagi na proekologiczny esej na temat walki z ubóstwem w ramach wykorzystania środowiska naturalnego i działań proekologicznych „Bieda a środowisko”.

W ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w 2003 r. pomoc rzeczową w postaci płaszczy otrzymało 80 podopiecznych.

Aktywnie współpracujemy z hajnowskimi szkołami. Uczestniczymy w tworzeniu Klubu Wolontariuszy w Gimnazjum przy Liceum z dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Służymy młodzieży naszym doświadczeniem i wiedzą z zakresu wolontariatu. Wolontariusze za naszym pośrednictwem uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez Centrum Wolontariatu w Białymstoku. W realizacji zadań ustawowych ośrodek ma ambicje stać się Centrum Wolontariatu w naszym mieście.

Obecnie jesteśmy w fazie rejestracji Hajnowskiego Stowarzyszenia „Sami Sobie”. Celem stowarzyszenia jest niesienie różnorodnych form pomocy mieszkańcom Hajnówki, a w szczególności:

 • działalność charytatywna,

 • niwelowanie dysproporcji społecznych,

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

 • działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,

 • promocja zdrowego stylu życia,

 • propagowanie idei wolontariatu,

 • działania wspierające na rzecz kobiet.

 

 

Reasumując w 2002 r. rozpatrzono 2715 wniosków o pomoc , przyjęto i załatwiono 704 różnych spraw, przeprowadzono 189 wywiadów do celów dodatków mieszkaniowych. Do końca czerwca b.r. wpłynęło 1322 wnioski o pomoc, przyjęto również i załatwiono spraw różnych w ilości 373 oraz udzielono 72 porady prawne.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce mieści się przy ul. Piłsudskiego 4. Przyjmujemy interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.


Data wytworzenia: 2011-07-21 15:59 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2003-07-11 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-21 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka