BIP UM Hajnówka

NABÓR na wolne stanowisko pracy - REFERENT W REFERACIE POLITYKI GOSPODARCZEJ w Urzędzie Miasta Hajnówka

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referent w referacie Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Hajnówka

1. WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa,   którego   obywatelom,   na   podstawie   umów   międzynarodowych   lub   przepisów   prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe magisterskie,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ochronie danych osobowych oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
7) biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office, znajomość obsługi CEIDG.

2. WYMAGANIA  DODATKOWE:
1) mile widziany co najmniej 5 letni staż pracy,
2) komunikatywność,  umiejętność pracy z interesantem,
3) odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, asertywność, rzetelność.
       
3. ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ  NA  STANOWISKU:
1) przyjmowanie, kompletowanie i ewidencjonowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
2)   prowadzenie   postępowań   związanych   z   wydawaniem   zezwoleń   na   sprzedaż   i   podawanie napojów alkoholowych oraz współdziałanie w tym zakresie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4) przyjmowanie i weryfikacja złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
5)   przygotowywanie   i   wystawianie   upomnień   dotyczących   obowiązku   złożenia   oświadczeń   o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i zaległych opłat za korzystanie z zezwoleń na ich sprzedaż,
6) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
7) prowadzenie postępowań dotyczących cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
8) wydawanie duplikatów zezwoleń,
9)   wydawanie  zaświadczeń potwierdzających dokonanie  opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
10) wpisywanie w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
10) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów zezwoleń na zgromadzenia i imprezy masowe,
11) opracowywanie informacji, sprawozdań i analiz statystycznych.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) oryginał kwestionariusza osobowego,
2) życiorys (CV),
3) list motywacyjny,
4)   kserokopie   dokumentów   potwierdzających   wykształcenie   oraz   ewentualne   dodatkowe kwalifikacje,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o   nieskazaniu  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Wymagane   dokumenty   aplikacyjne:   list   motywacyjny,   szczegółowe   CV   (z   uwzględnieniem dokładnego   przebiegu   kariery   zawodowej),   kwestionariusz   osobowy   powinny   być   opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202). 5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Hajnówka, teren miasta z uwagi na pomiar usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Wymiar czasu pracy: pełny etat.


6. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE:
Wskaźnik   zatrudnienia   osób   niepełnosprawnych   w   Urzędzie   Miasta   Hajnówka   w   rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest
większy niż 6%.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 14.05.2018 r. do godziny 16:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sekretariacie – pokój nr 219, pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl
w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem:  ”Dotyczy naboru na stanowisko referenta w referacie Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Hajnówka: - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie, jak również   niespełniające   wymogów   formalnych   nie   będą   rozpatrywane.   Przesłane   oferty   po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Konkurs na stanowisko referenta w referacie Polityki Gospodarczej dla osób zakwalifikowanych przeprowadzi komisja konkursowa  powołana  przez  Burmistrza  Miasta Hajnówka.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-04-26 12:58 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2018-04-26 12:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska