Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY specjalisty - animatora rewitalizacji społecznej w projekcie Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia, w Referacie Polityki Gospodarczej

Drukuj
1 2 3

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalisty - animatora rewitalizacji społecznej w projekcie Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia, w Referacie Polityki Gospodarczej

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) doświadczenie z zakresu kierowania zespołem, animowania i motywowania zespołu do pracy,

2) bardzo dobre umiejętności z zakresu komunikowania interpersonalnego, umiejętności pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność,

3) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) wykształcenie wyższe magisterskie,

6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nieposzlakowana opinia,

8) znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego, przepisów regulujących zagadnienia rewitalizacji,

9) doświadczenie w pracy biurowej, znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych (Microsoft Office, Open Office),10) minimum 3-letni staż pracy,

10) minimum 3-letni staż pracy.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE: mile widziane doświadczenie w pracy z grupami defaworyzowanymi.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prace animacyjne z przedstawicielami grup defaworyzowanych z terenu miasta Hajnówka, uczestniczących w realizacji projektu, zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu;

2) stała współpraca w realizacji projektu z jego koordynatorami ze strony Gminy Miejskiej Hajnówka oraz Ośrodka Wpierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, który jest liderem projektu;

3) aktywne uczestnictwo w działaniach zaplanowanych do realizacji w ramach projektu;

4) wykonywanie zadań powierzonych przez koordynatora projektu ze strony Gminy Miejskiej Hajnówka.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) oryginał kwestionariusza osobowego,

2) życiorys (CV),

3) list motywacyjny,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

9) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).

5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Hajnówka oraz miejsca wynikające z realizacji poszczególnych działań projektu..

Wymiar czasu pracy:

1/2 etatu, zatrudnienie na czas określony od 01-07-2018 r. do 30.06.2021 r.

 

6. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Hajnówka w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest większy niż 6%.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 26.06.2018 r. do godziny 15:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sekretariacie – pokój nr 219, pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl

w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Przesłane oferty po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane.

 

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Konkurs na stanowisko referenta w referacie Polityki Gospodarczej dla osób zakwalifikowanych przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Hajnówka.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1.

 

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-06-15 14:22 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2018-06-15 14:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska