Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko

Drukuj
1 2 3

PG.042.6.2017

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  HAJNÓWKA

Stosownie do art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016 poz. 353 t.j.) – podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:
PROJEKTEM  LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA HAJNÓWKA wraz z PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA HAJNÓWKA

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją do w/w sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych w/w dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, w pokoju nr 221 w godz. 8.00 -15.30  w terminie od 19.06.2017 r. do dnia 19.07.2017 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Miasta Hajnówka,
• ustnie do protokołu,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: hajnowka@hajnowka.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy i przedmiot wniosku.

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA HAJNÓWKA.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Hajnówka.

Burmistrz Miasta Hajnówka
Hajnówka, dnia 19 czerwca 2017 r.


Data wytworzenia: 2017-06-20 11:31 Autor: Magdalena Chirko Data publikacji: 2017-06-20 11:31 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-20 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk