Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę napowietrznej linii SN 15kV

Drukuj
1 2 3

Hajnówka, dnia 14.05.2018 r.

AB.6741.8.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 10.05.2018 r. zostało wszczęte

na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S. A.

20-340 LUBLIN UL. GARBARSKA 21A

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę napowietrznej linii SN 15kV zlokalizowanej na terenie działek:

- 467, 457/2, 380/5, 380/4, 379/6, 379/5, 379/3, 378/2, 378/8, 378/9, 377, 376, 375/1, 470, 374, 371, 370/2, 370/4, 369, 368, 366, 364/1, 469, 1042/1, 362/2 położonych w obrębie ewidencyjny Górne jednostce ewidencyjnej Miasto Hajnówka;

- 100, 101, 103, 104, 105, 102, 66 położonych w obrębie ewidencyjnym Progale, jednostce ewidencyjnej gm. Hajnówka;

- 412, 283/1, 280/2, 279/1, 278/1, 276/1, 274/1, 273/1, 272/1, 271/1, 270/1, 256/1, 176/1, 175/1, 174/1, 172/1, 171/1, 169/1, 167/1, 163/1, 33/1, 31/1, 29/1, 409, 406, 405, 407, 410 położonych w obrębie ewidencyjnym Chytra, jednostce ewidencyjnej gm. Hajnówka;

- 297/7 położonej w obrębie ewidencyjny Dubicze Osoczne, jednostce ewidencyjnej gm. Hajnówka;

- 17, 20, 19, 18, 16, 249, 247, 252, 51, 50, 7, 109, 108, 106, 105, 103/2, 103/1, 102, 101, 97, 96, 95, 89, 98, 90, 88, 86, 85, 84, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Borek, jednostce ewidencyjnej gm. Hajnówka;

- 3, 8, 32, 34, 36, 37, 38, 45, 46/1, 46/2, 473, 47/5, 33, 48/1, 49, 51, 57, 59/2, 67/1, 66, 58, 56, 35, 188, 187/1, 187/2, 474, 62/3, 71, 72, 63, 74, 75, 76, 79/2, 81, 85/2, 86/2, 87/2, 88/2, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 125, 126/2, 130/2, 139, 140, 146, 147, 148/2, 149, 150, 151, 464, 465/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Jagodniki, jednostce ewidencyjnej gm. Dubicze Cerkiewne;

- 52, 22, 21, 50, 415, 19/2, 19/1, 18, 17/1, 17/5, 17/6, 363/1, 364/2, 364/3, 124, 300, 364/4, 365, 366/1, 367, 368, 369, 123, 370, 371/1, 371/2, 372, 376, 377, 378, 379, 386, 387, 388, 389/4, 390, 391/1, 391/2, 392, 393, 394/1, 395/1, 395/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 położonych w obrębie ewidencyjnym Istok, jednostce ewidencyjnej gm. Dubicze Cerkiewne;

- 43, 487, 42 położonych w obrębie ewidencyjnym Witowo, jednostce ewidencyjnej gm. Dubicze Cerkiewne.

Zawiadomienie bądź doręczenie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia , poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędów Gmin Dubicze Cerkiewne i Hajnówka oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz wsi: Progale, Chytra, Dubicze Osoczne, Borek, Jagodniki, Istok, Witowo.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w tej sprawie w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. A. Zina 1 pokój nr 24 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Z up. Starosty

Ireneusz Kiendyś

Naczelnik wydziału Architektury i Budownictwa


Data wytworzenia: 2018-05-17 10:27 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-05-17 10:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska