Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 12.09.2018 r.

Drukuj
1 2 3

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO

z dnia 12.09.2018 r.

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) – zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 31.08.2018 r. na wniosek Wójta Gminy Hajnówka postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 108567 Dubiny – Lipiny i ul. Nowej o nr 108527B wraz z odcinkami ul. Łąkowej o nr 108574B w Dubinach, gmina Hajnówka, w zakresie: budowy i przebudowy nawierzchni z betonu asfaltowego, budowy i przebudowy chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, budowy ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, budowy wyniesionych skrzyżowań z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, budowy i przebudowy rowów drogowych przydrożnych, budowy
i przebudowy przepustów drogowych, budowy i przebudowy przepustów drogowych pod zjazdami, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy i budowy przepompowni kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci elektroenergetycznej, przebudowy sieci teletechnicznej, wykonania poboczy gruntowych, wymiany istniejącego przepustu drogowego oraz wykonania zieleńców.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

 • przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;

 • w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;

 • tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Województwo podlaskie

Powiat hajnowski

Gmina Hajnówka

Jednostka ewidencyjna: 200506_2 gm. Hajnówka

Obręb: 200506_2.0007 Dubiny, dz. nr ewid.:

505/2 (505/11, 505/12), 505/5 (505/13, 505/14), 505/6 (505/15, 505/16), 505/8 (505/9, 505/10), 506/4 (506/10, 506/11), 516/3 (516/7, 516/8), 516/4 (516/10, 516/9), 516/5 (516/11, 516/12), 516/6 (516/14, 516/13), 519 (519/2, 519/1), 525/12 (525/17, 525/18), 525/13 (525/19, 525/20), 526/8 (526/11, 526/12), 529/1 (529/5, 529/6), 530/1 (530/3, 530/4), 531 (531/1, 531/2), 530/2 (530/5, 530/6), 529/2 (529/3, 529/4), 532/1 (532/6, 532/7), 532/3 (532/8, 532/9), 532/4 (532/10, 532/11), 533/1 (533/3, 533/4), 533/2 (533/6, 533/5), 534 (534/1, 534/2), 793/4 (793/6, 793/5), 834/2 (834/4, 834/3), 959/7, 993/6, 954, 820/2, 947/8, 522/13, 521/9, 951, 948, 943/8, 952/5, 952/1, 947/6, 943/7, 955/3.

 

Gmina Hajnówka

Jednostka ewidencyjna: 200506_2 gm. Hajnówka

Obręb: 200506_2.0009 Lipiny, dz. nr ewid.:

1 (1/2, 1/1), 26 (26/2, 26/1), 27, 29 (29/2, 29/1), 104/1, 105, 106/1 (106/3, 106/4), 107 (107/1, 107/2), 108 (108/1, 108/2), 109 (109/1, 109/2), 104/2, 15/11, 238/11, 643/1 (643/3, 643/4), 239/1, 640, 812.

 

Miasto Hajnówka

Jednostka ewidencyjna: 200501_1 m. Hajnówka

Obręb: 200501_1.0001 Hajnówka, dz. nr ewid.:

2949, 2950/1 (2950/8, 2950/9), 2998, 2999/1 (2999/3, 2999/4).

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;

 • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczenia
  w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (
  tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia;

 • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury
  i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach od 7
  30 - 1530 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 12.10.2018 r.;

 • niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

AB.673.12.2018 z up. Starosty Hajnowskiego

Ireneusz Kiendyś

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

 


Data wytworzenia: 2018-09-12 12:39 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2018-09-12 12:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska