Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 18.04.2018 r.

Drukuj
1 2 3

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO

z dnia 18.04.2018 r.

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 10.04.2018 r. na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Celnej w Hajnówce – etap II od km 0+543 do km 1+749 w zakresie: wykonania nowej konstrukcji jezdni
i skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowy istniejących zjazdów gospodarczych, przebudowy
i budowy ciągów pieszych, budowy ścieżki rowerowej, budowy lewostronnego rowu wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym, przebudowy przejazdu kolejki wąskotorowej, zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych, budowy ogrodzenia zbiornika, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy
i budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

 • przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;

 • w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;

 • tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

 

Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Województwo podlaskie

Powiat hajnowski

Miasto Hajnówka

Jednostka ewidencyjna: 200501_1 Hajnówka

Obręb: 200501_1.0001 Hajnówka, dz. nr ewid.:

 2699, 3364, 514/3, 2698/7 (2698/28, 2698/27), 2698/21 (2698/30, 2698/29), 2698/22 (2698/32, 2698/31), 513 (513/2, 513/1), 512/4 (512/6, 512/5), 515/77 (515/84, 515/83), 3343/2 (3343/4, 3343/6, 3343/5).

 

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;

 • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczenia w Starostwie Powiatowym
  w Hajnówce, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (
  tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia;

 • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach od 730 - 1530 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 18.05.2018 r.;

 • niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

AB.673.7.2018 z up. Starosty Hajnowskiego

Ireneusz Kiendyś

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa


Data wytworzenia: 2018-04-19 09:58 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-04-19 09:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska