Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 21 września 2017 r

Drukuj
1 2 3

OBWIESZCZENIE

STAROSTY HAJNOWSKIEGO

z dnia 21 września 2017 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) – zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam,

że w dniu 21.09.2017 r. na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka została wydana decyzja nr 2/17
(znak AB.673.5.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy M. Reja w Hajnówce od km 0+008 do km 0+445 w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, obustronnych chodników dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, zjazdów publicznych wraz z rozbiórką i budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, kablowej linii oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji teletechnicznej, przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej oraz przełożeniem doziemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach pracy Starostwa.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym
w Hajnówce, w Urzędzie Miasta Hajnówka, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

 

                                                                           z up. Starosty Hajnowskiego

                                                                                  Ireneusz Kiendyś

                                                             Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

 


Data wytworzenia: 2017-09-21 13:52 Autor: Marta Pawluczuk Data publikacji: 2017-09-21 13:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-21 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk