Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

Drukuj
1 2 3

Hajnówka, 07.08.2017r.

BI.6721.1.2017

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  HAJNÓWKA

Stosownie do art. 21 ust.1, art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 j.t.) - informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka  sporządzanego na podstawie podjętej przez  Radę Miasta Hajnówka Uchwały Nr XXIX/204/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku,, o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w  rejonie ul.Warszawskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją do w/w sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych w/w dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, w pokoju nr 219 (sekretariat) w godz.7.30 -15.30. do dnia  7 września 2017r.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2017-08-07 08:59 Autor: Anna Lebiedzińska-Łuksza Data publikacji: 2017-08-07 08:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-07 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk