Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Drukuj
1 2 3

PG.271.20.2016

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

Stosownie do art. 21, art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 pkt. 2, art. 47, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013 poz. 1235, ze zm.) - informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, na który składają się: Strategia Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 oraz Wykaz priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją do w/w sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych w/w dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, w pokoju nr 221 w godz. 8.00 -15.30. w terminie do dnia 11 marca 2016 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,

  • ustnie do protokołu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: hajnowka@hajnowka.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy i przedmiot wniosku.

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025.

Projekt Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, na który składają się: Strategia Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 oraz Wykaz priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka www.hajnowka.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Hajnówka.

Burmistrz Miasta Hajnówka

 

Hajnówka, dnia 16 lutego 2016 r.


 


Data wytworzenia: 2016-02-16 13:07 Autor: Magdalena Chirko Data publikacji: 2016-02-16 13:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska