Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA - Projekt Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

Drukuj
1 2 3

PG.271.20.2016

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

Stosownie do art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013 poz. 1235, ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

PROJEKTEM WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU MIASTA HAJNÓWKA NA LATA 2016-2025, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ: STRATEGIA ROZWOJU MIASTA HAJNÓWKA NA LATA 2016-2025 ORAZ WYKAZ PRIORYTETOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE STRATEGII ROZWOJU MIASTA HAJNÓWKA NA LATA 2016-2025

wraz z

PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU MIASTA HAJNÓWKA na lata 2016-2025

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją do w/w sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych w/w dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, w pokoju nr 221 w godz. 8.00 -15.30 w terminie od 30.05.2016 r. do dnia 20.06.2016 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Miasta Hajnówka,

  • ustnie do protokołu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: hajnowka@hajnowka.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy i przedmiot wniosku.

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, które mogą zaistnieć, w związku z wdrożeniem Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Hajnówka.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Hajnówka, dnia 30 maja 2016 r.


Data wytworzenia: 2016-05-30 14:18 Autor: Magdalena Chirko Data publikacji: 2016-05-30 14:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska