Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2004-2013

Drukuj
1 2 3

Uchwała nr XVII/99/04 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 maja 2004 roku

w sprawie planu rozwoju lokalnego gminy na lata 2004-2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji plan rozwoju lokalnego gminy miejskiej Hajnówka na lata 2004-2013, który stanowi załącznik do  uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIV/167/01 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2001 roku w sprawie strategii rozwoju gminy na lata 2000-2015.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2011-12-22 22:05 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2011-12-22 22:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska