Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Pomoc w usuwaniu elementów zawierających azbest w 2017 roku

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 3/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom miasta na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok

Na podstawie uchwały Nr XL/309/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Hajnówka – aktualizacja” i § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz.31) oraz § 4 i § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z 2010 r. Nr 162, poz. 1089), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam „Zasady udzielania pomocy mieszkańcom miasta na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pomoc udzielana będzie mieszkańcom miasta: osobom fizycznym będącym właścicielami nieruchomości i niebędącym przedsiębiorcami, wspólnotom mieszkaniowym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych położonych na terenie miasta Hajnówka, na usuwanie (demontaż, transport, unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych) z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest, na terenie miasta Hajnówka.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-01-10 11:37 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2017-01-10 11:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska