Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Hajnówka

Drukuj
1 2 3

Uchwała Nr XVIII/106/04

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 czerwca 2004 roku.

w sprawie Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 -2012

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r Nr 62, poz.627; Nr 115, poz.1229; z 2002r Nr 74, poz.676; Nr113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 233 poz.1957; z 2003r  Nr 46; poz.392; Nr 80, poz.717 i 721; Nr 162, poz.1568, Nr 175 poz.1693; Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004r Nr 19, poz.177, Nr 49, poz.464, Nr70 poz.631, Nr 92, poz.880, Nr96, poz.959, Nr 121, poz.1263) oraz art.14 ust 1,2 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U z 2001 r Nr 62, poz.628; z 2002 r Nr 41, poz.365, Nr 113, poz.984, Nr 199, poz.1671; z 2003r Nr 7, poz.78; z 2004r Nr 96, poz.959) uchwala co następuje:

§ 1. 1.Uchwala się "Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2004 -2012" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Częścią składową programu określonego w ust.1 jest "Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Hajnówka na lata 2004 - 2014 "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/40/99 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie zatwierdzenia "Programu Gospodarki Odpadami".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2011-12-20 09:09 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2011-12-20 09:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska