Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr V/31/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok


Na  podstawie  art. 18 ust. 2,  pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2013r, poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2013r, poz.856, z 2014r., poz. 1794) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje  się  program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/262/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2014r w sprawie programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganiu  bezdomności  zwierząt  na  terenie miasta Hajnówka na rok 2014.
§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-03-26 15:01 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2015-03-26 15:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska