Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA NR XXVII/171/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446,  poz. 1579,  poz. 1948) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856, z 2014r., poz. 1794, z 2015r., poz. 266, z 2016r., poz. 1948, poz. 2102) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-11-06 08:52 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2017-11-06 08:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska