Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA NR XXXV/262/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2013r, poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2013r, poz.856) , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2014 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/185/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2011-12-16 17:50 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2011-12-16 17:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska