Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność lokalu użytkowego nr U1

Drukuj
1 2 3

PRZETARG Nr 11/2018

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność lokalu użytkowego nr U1 usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym przy

ul. J.Piłsudskiego 4B

 

w Hajnówce wraz z udziałem 5473/142176 w nieruchomości wspólnej (oraz wyodrębnienie wartości udziału w gruntach działki nr 1502/86 wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej

 

dla którego w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00014504/3,

o pow. 54,73 m2

cena wywoławcza 65.300,00 zł + VAT (zw)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 1.107,00 zł

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 12 września 2018 R. O GODZ. 1100

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 07 września 2018 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

 

Hajnówka 06.08.2018 r. Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2018-08-13 07:53 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2018-08-13 07:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska