Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Drukuj
1 2 3

Uchwała Nr XII/72/11
Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok 

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2012-01-05 11:30 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2012-01-05 11:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska