Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA N XL/293/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 czerwca 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr XL/293/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 902, z 2017 r., poz. 60, poz. 1930),  §  6 oraz załącznik nr 1 stanowiący wykaz stanowisk,   kwoty   wynagrodzenia   zasadniczego   oraz   kwoty   maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) uchwala się, co następuje:
§  1
Ustala się wynagrodzenie miesięczne  Burmistrza Miasta Hajnówka
Jerzego Siraka  od dnia 01 lipca 2018 r.:
1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości               - 4 800 zł  
2. Dodatek funkcyjny w wysokości              -  2 100 zł      
3.Dodatek specjalny w wysokości  40 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego   -  2 760 zł  
4.Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego   -      960 zł  
  §  2
Traci moc uchwała Nr II/7/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka.
§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
   Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-06-21 13:46 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-06-21 13:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska