Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA NR XIV/114/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020r.

UCHWAŁA NR XIV/114/20
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2019/2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  oświatowe  (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1148,  poz. 1680,  poz. 1681,  poz. 1818,  poz. 2197,  poz. 2245, poz. 2248) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. Średnią  cenę  jednostki  paliwa  w mieście  Hajnówka w roku szkolnym  2019/2020 określa się w następujących wysokościach:
1) olej napędowy - 5,34 zł za litr,
2) benzyna - 5,18 zł za litr,
3) autogaz LPG - 2,29 zł za litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-02-28 13:43 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2020-02-28 13:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska