Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA NR XL/292/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 czerwca 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA NR XL/292/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce


Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z  2018 r.  poz. 994,  poz. 1000)  oraz  art. 58 ust. 1 ustawy  z dnia  4 lutego  2011 r.  o opiece  nad  dziećmi  do  lat
3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, poz 650) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 88 zł miesięcznie.
2. Ustala się opłatę za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w formie dziennej stawki żywieniowej, której maksymalna wysokość nie może przekroczyć 6 zł.
§ 2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony, na wniosek rodzica dziecka, wymiar opieki wykraczający poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku w wysokości 0,40 zł, za każdą godzinę opieki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Uchwała   wchodzi   w życie   po   upływie   14 dni   od   dnia   ogłoszenia   w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-06-21 11:18 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-06-21 11:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska