Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXIV/150/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr XXIV/150/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 poz. 446, poz. 1579) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz 1870, poz.1984) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w wysokości 2,61 zł jako dopłatę do jednego wozokilometra za świadczone usługi komunikacji miejskiej na terenie miasta Hajnówka.

2. Wysokość stawki jednostkowej ustalono na podstawie kalkulacji przychodów i kosztów złożonych przez Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej.

§ 2. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej na 2017 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-01-02 12:00 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2017-01-02 12:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska