Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXIX/195/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 czerwca 2017r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr XXIX/195/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hajnówka

 

Na podstawie art.10 ,art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, poz.935 ) oraz art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się z budżetu miasta Hajnówka pomocy finansowej Gminie Hajnówka z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr108549B od drogi powiatowej nr 1652B Poryjewo – Orzeszkowo do Zatrościniec i nr 108550B Zatrościniec – Podrościniec od km 0+000,00 do 858,00 – etap II w Orzeszkowie .

 

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta w 2017 roku w wysokości 165.000zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy określającej warunki, przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-11-03 13:07 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2017-11-03 13:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska