Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXVIII/186/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 kwietnia 2017r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr XXVIII/186/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

Na podstawie art.10 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948, ; z 2017r. poz.730) oraz art.216 ust.2 pkt 5 w związku z art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260;z 2017r. poz.191) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się z budżetu miasta Hajnówka pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów, modernizacji chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 w ul. 3 Maja w Hajnówce.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta w 2017 roku w wysokości 50.000zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy określającej warunki, przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 


Data wytworzenia: 2017-11-03 12:27 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2017-11-03 12:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska