Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXI/214/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2017r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr XXXI/214/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27.09.2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 imienia Janusza Kusocińskiego w Hajnówce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) oraz art. 191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i poz. 949) Rada Miasta Hajnówka uchwala co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie, z dniem 1 września 2017 r., dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce z siedzibą ul. 3 Maja 54, 17 – 200 Hajnówka w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 1 imienia Janusza Kusocińskiego w Hajnówce z siedzibą ul. 3 Maja 54, 17 – 200 Hajnówka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-02-27 12:20 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-02-27 12:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska