Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA nr XXXIX/286/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

Uchwała nr XXXIX/286/18

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 37 ust. 2 pkt 2, art. 68 ust. 1 pkt 5 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, przy sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka położonej w Hajnówce w rejonie ul. Warszawskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2676/8 o powierzchni 1,6439 ha, (księga wieczysta BI2P/00016732/4) na rzecz Skarbu Państwa.

§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest dokonanie zapłaty jednorazowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-06-05 09:31 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-06-05 09:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska