Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXIX/287/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

Uchwała Nr XXXIX/287/18

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego

Na postawie § 7 ust. 2 uchwały Nr XIV/115/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2357) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka położonej w Hajnówce w rejonie ulicy Warszawskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 2676/12 o pow. 0,2441 ha, dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce księga wieczysta KW Nr BI2P/00016732/4 o wartości netto 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-06-05 09:47 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-06-05 09:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska