Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXVII/251/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA NR XXXVII/251/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku  kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Hajnówka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,  poz. 2232;  z 2018 r.  poz.130),  art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  27 października  2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola  publiczne  prowadzone  przez  Miasto  Hajnówka  zapewniają  uczniom  do  końca  roku szkolnego, w którym kończą 6 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie,
w godzinach 8.00 – 13.00.
§ 2. 1. Poza  czasem  wymienionym  w §  1 korzystanie  z wychowania  przedszkolnego  przez  uczniów  do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat jest odpłatne.
2. Ustala  się  opłatę  za  korzystanie  z wychowania  przedszkolnego  w przedszkolach,  dla  których  organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka następująco:
1) od 6.00 do 8.00 - wolne od opłat;
2) od 8.00 do 13.00 - bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka
3) od 13.00 do 17.00 - koszt jednostkowy (stawka godzinowa) za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 1 zł.
3. Miesięczna  wysokość  opłaty  za  korzystanie  z wychowania  przedszkolnego  ustalana  jest  jako  iloczyn:
stawki  godzinowej,  o której  mowa  w §  2 ust. 2 pkt 3,  deklarowanej  przez  rodziców  (prawnych  opiekunów) liczby  godzin  pobytu  ucznia  w przedszkolu  ponad  czas  określony  w §  1 oraz  liczby  dni  pobytu  ucznia w przedszkolu.
4. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia, które są naliczane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 3. Szczegółowy zakres korzystania z wychowania przedszkolnego oraz odpłatności, o których mowa w § 2 reguluje  umowa  cywilnoprawna  zawarta  pomiędzy  dyrektorem  przedszkola,  a rodzicem  ucznia  (prawnym opiekunem).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 5. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXVI/276/14  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  14 maja  2014 roku  w sprawie ustalenia  opłat   za  świadczenia  udzielane  przez  przedszkola  publiczne  prowadzone  przez  Miasto  Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 2143; z 2017 r., poz. 864).
§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-03-02 11:51 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-03-02 11:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska