Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXVII/252/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA NR XXXVII/252/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875, poz. 2232;  z 2018 r.  poz. 130)  i art. 70a  ust. 1 i art. 91d  pkt 1ustawy  z dnia  26 stycznia  1982 r.  Karta Nauczyciela  (Dz. U.  z 2017 r.,  poz. 1189 i poz. 2203)  oraz  §  6 ust. 3 i §  7 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej  i Sportu  z dnia  29 marca  2002 roku  w sprawie  sposobu  podziału  środków  na  wspieranie doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  pomiędzy  budżety  poszczególnych  województw,  form  doskonalenia zawodowego  dofinansowanych  ze  środków  wyodrębnionych  w budżetach  organów  prowadzących  szkoły, wojewodów,  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty  i wychowania  oraz  szczegółowych  kryteriów  i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Wyodrębnia się w budżecie Miasta Hajnówka na rok 2018 środki na dofinansowanie   doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2. W roku 2018 maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez  szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi dla jednego nauczyciela do 100% opłaty rocznej poniesionej przez nauczyciela, lecz nie więcej niż 3500 zł w szkołach wyższych i nie więcej niż 3000 zł w zakładach kształcenia nauczycieli.
§ 3. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 2018 r., przeznacza się na niżej wymienione formy:
1) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych  oraz  innych  form  doskonalenia  zawodowego  dla  nauczycieli,  w tym  nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych
3) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
4) opłaty  za  kursy  kwalifikacyjne  i doskonalące,  seminaria  oraz  inne  formy  doskonalenia  zawodowego  dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki
5) koszty  przejazdów  oraz  zakwaterowania  i wyżywienia  nauczycieli,  którzy  na  podstawie  skierowania udzielonego  przez  dyrektora  szkoły  lub  placówki  uczestniczą  w różnych  formach  doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
§ 4.   Dofinansowanie  opłat,  o których  mowa  w §  2 może  być  przyznane  na  kształcenie  na  niżej wymienionych specjalnościach:
1) język angielski
2) biologia
3) informatyka
4) edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
5) doradztwo zawodowe
6) logopedia
7) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
8) wczesna  interwencja  –  pomoc  dziecku  i rodzinie  –  w zakresie  wspomagania  rozwoju,  w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem
9) autyzm

10) integracja sensoryczna
11) pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika)
12) terapia pedagogiczna
13) TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
14) terapia ręki
15) tyflopedagogika
16) język migowy
17) instruktor rytmiki.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-03-02 12:04 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-03-02 12:04 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska