Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXVII/254/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA NR XXXVII/254/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2018  rok


Na  podstawie  art. 5a  ust. 1 i 4  ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala  się  Roczny  program  współpracy  miasta  Hajnówka  z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2018 rok,  stanowiący   załącznik  do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/229/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  Rocznego  programu  współpracy  miasta  Hajnówka  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 
Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-03-02 12:50 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2018-03-02 12:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska