Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 105/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2016r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 105/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 grudnia 2016r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2017 rok

 

Na podstawie § 3 ust.4 uchwały Nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu miasta przyjętego zarządzeniem nr 90/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu miasta na 2017 rok, w sposób następujący:

w załączniku nr 1 do projektu uchwały – dochody budżetu miasta na 2017 rok- zwiększa się dochody o kwotę 459.000zł w rozdz.90005§6260 – 459.000zł – dotacja z NFOŚiGW

w załączniku nr 2 do projektu uchwały – wydatki budżetu miasta na 2017 rok – wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się kwotę 1.171.412zł w rozdz.60014§6300

b) zwiększa się kwotę 482.912zł w rozdz.60016§6050

c) zwiększa się wydatki w rozdz.90005§6050 – 1.147.500zł, w tym dotacja 459.000zł oraz pożyczka 688.500zł

w załączniku nr 3 do projektu uchwały – zadania inwestycyjne na 2017 rok- dodaje się:

a) w rozdz.60016 w poz.6- opracowanie dokumentacji w ul.Jaśminowej, Rysiej, Leszczynowej, Białowieskiej, Słonecznikowej, Urodzajnej cd., - środki własne 135.000zł

b) rozdz.60016 – przebudowa ul. Zaułek Targowy, Małomiejskiej oraz Jarzębinowej – środki własne- -90.000zł,

c) rozdz.60016 – wykonanie robot ziemnych i podbudowy w ul. Miodowej, Słodkiej, Pszczelej - środki własne – 200.000zł,

d) rozdz.60016 – wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Jeleniej, Kochanowskiego i Kruczej – środki własne – 327.693zł,

e) rozdz.90005 - Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka – 1.147.500zł, w tym: pożyczka 688.500zł oraz dotacja NFOŚiGW – 459.000zł,

w załączniku nr 4 – przychody i rozchody budżetu w 2017 roku – kredyty 2.111.500zł, pożyczki 688.500zł, rozchody 1.817.372zł

w załączniku nr 7 – dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych na 2017 rok:

a) Zespół Szkół Nr 1 jest 179.500zł powinno być 174.000zł – stronie dochodów i wydatków

b) Zespół Szkół Nr 2 jest 174.000zł powinno być 187.640zł- po stronie dochodów i wydatków

c) Zespół Szkół Nr 3 jest 187.640zł powinno być 179.500zł- po stronie dochodów i wydatków

Po wprowadzonych autopoprawkach budżet wynosi:

Dochody budżetu w wysokości 71.261.850zł, z tego:

  • bieżące – 67.973.554zł,
  • majątkowe 3.288.296zł

Wydatki budżetu w wysokości 72.244.478 zł, z tego:

  • bieżące 64.446.440zł
  • majątkowe 7.798.038zł

Deficyt budżetu w wysokości 982.628zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2017-01-11 14:02 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2017-01-11 14:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska