Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 107/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2016r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 107/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do zamiany

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777 z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579) i w związku z § 10 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r. poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do zamiany nieruchomości gruntowe, położone w Hajnówce, stanowiące własność Gminy Miejskiej Hajnówka, oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 837/10 o pow. 0,0019 ha, obręb 0001, nr KW BI2P/00014390/0,

- 837/12 o pow. 0,0084 ha, obręb 0001, nr KW BI2P/00014390/0,

- 846/3 o pow. 0,0072 ha, obręb 0001, nr KW BI2P/00028870/0,

na nieruchomości gruntowe, położone w Hajnówce, stanowiące własność Powiatu Hajnowskiego, oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 581/20 o pow. 0,0006 ha, obręb 0003, nr KW BI2P/00018081/9,

- 470/36 o pow. 0,0016 ha, obręb 0001, nr KW BI2P/00017050/6.

Zamiana nieruchomości może nastąpić bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnych wartości zamienianych nieruchomości.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2017-01-02 14:37 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2017-01-02 14:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska