Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 111/16 Burmistrza Miasta Hajnówka 28 grudnia 2016r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 111/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

28 grudnia 2016 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 w Gminie Miejskiej Hajnówka

Na podstawie art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430 ze zm.), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 w Gminie Miejskiej Hajnówka stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-12-30 10:29 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2016-12-30 10:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska