Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 119/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 grudnia 2015r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 119/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i w związku z § 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu, w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Hajnówka położone w Hajnówce przy ul. 11 Listopada:

posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00028622/7, oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/51 o pow. 0,1257 ha,

posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00012294/3, oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/135 o pow. 0,7414 ha,

posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00012294/3, oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/139 o pow. 2,2738 ha,

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2015-12-04 09:47 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2015-12-04 09:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska