Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 131/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2015r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 131/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Hajnówka

Na podstawie § 1 ust. 3 oraz § 2 pkt. 2 i 3 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140) zarządzam, co następuje:

§1. Wskazuję tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§2.1. Na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Hajnówka wyznaczam Panią Joannę Grądziel-archiwistę.

2. Do zadań koordynatora należy bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwe zakładanie spraw i prowadzenie akt spraw.

§3. Powołuję zespół ds. wdrażania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta Hajnówka w składzie:

  • Jarosław Grygoruk,
  • Teresa Pełka,
  • Elżbieta Żornaczuk,
  • Agnieszka Masalska,
  • Marta Wilson-Trochimczyk,
  • Jarosław Kicel,
  • Władysław Witkowski,
  • Joanna Grądziel.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§5. Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Hajnówka Nr 78/11 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-03-14 09:23 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2016-03-14 09:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska