Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 133/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2015r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 133/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz §16 ust. 2 załącznika do uchwały Nr IX/72/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016 powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

Członek Komisji:

Joanna Wróbel-Siemiacka – koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członek Komisji:

Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

Członek Komisji:

Jolanta Antowska – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki

Członek Komisji

Alicja Leoniuk – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych

 

2. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

Członek Komisji:

Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji:

Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

Członek Komisji:

Katarzyna Kendyś – przedstawiciel Hajnowskiego Stowarzyszenia Sami Sobie

Członek Komisji

Mirosław Awksentiuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Fizycznej ADSUM

 

3. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek w Hajnówce powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

Członek Komisji:

Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji:

Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

Członek Komisji:

Katarzyna Kendyś – przedstawiciel Hajnowskiego Stowarzyszenia Sami Sobie

Członek Komisji

Mirosław Awksentiuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Fizycznej ADSUM

 

4. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym w Hajnówce jako element profilaktyki alternatywnej powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

Członek Komisji:

Joanna Wróbel-Siemiacka – koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członek Komisji:

Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

Członek Komisji:

Małgorzata Siegień – przedstawiciel Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Członek Komisji

Lucyna Ruszuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

 

5. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

Członek Komisji:

Joanna Wróbel-Siemiacka – koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członek Komisji:

Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

Członek Komisji:

Małgorzata Siegień – przedstawiciel Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Członek Komisji

Lucyna Ruszuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

 

6. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

Członek Komisji:

Marta Wilson-Trochimczyk – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Członek Komisji:

Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

Członek Komisji:

Małgorzata Siegień – przedstawiciel Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Członek Komisji

Lucyna Ruszuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

 

7. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

Członek Komisji:

Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji:

Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

Członek Komisji:

Katarzyna Kendyś – przedstawiciel Hajnowskiego Stowarzyszenia Sami Sobie

Członek Komisji

Mirosław Awksentiuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Fizycznej ADSUM

 

8. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie działań edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna w ramach uniwersytetów III wieku. powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

Członek Komisji:

Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji:

Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

Członek Komisji:

Katarzyna Kendyś – przedstawiciel Hajnowskiego Stowarzyszenia Sami Sobie

Członek Komisji

Mirosław Awksentiuk – przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Fizycznej ADSUM

 

§ 2

1. Komisje Konkursowe opiniują oferty zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowych stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz uwzględniając warunki poszczególnych konkursuów.

2. Komisje do dnia 11.01.2016 roku przedstawią Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

§ 3

Ustalam Regulamin Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

  1. Komisje Konkursowe ulegają rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2016-03-14 11:44 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2016-03-14 11:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska