Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 136/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2015r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 136/2015

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.), art. 4.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2005 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649; z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358) oraz § 4 ust. 2 i § 5 Regulaminu konsultacji społecznych stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/31/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 103, poz. 1183 z dnia 13 kwietnia 2011 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, obejmującego Strategię Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 oraz Wykaz priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025, zwanego dalej Programem.

2. Projekt Programu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Celem konsultacji społecznych jest:

1) poznanie opinii mieszkańców o poddanym konsultacjom Programie,

2) stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do projektu Programu.

§ 3

1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta Hajnówka, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy.

2. Wzór formularza, na którym należy składać opinie, propozycje, uwagi, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informacja o konsultacjach zostanie rozpowszechniona:

1) za pośrednictwem strony internetowej: www.hajnowka.pl,

2) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka,

3) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego,

4) w dzienniku o zasięgu regionalnym.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 15 stycznia 2016 r.

2. Termin zakończenia konsultacji: 19 lutego 2016 r.

§ 5

1. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, podczas spotkania konsultacyjnego, przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: hajnowka@hajnowka.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

2. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 6

Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka w formie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-01-15 13:55 Autor: Magdalena Chirko Data publikacji: 2016-01-15 13:55 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska