Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 138/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2015r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 138/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777) i w związku z § 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Hajnówka położoną w Hajnówce przy ul. Nowowarszawskiej, posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00013540/0, oznaczoną numerem geodezyjnym 1559/8 o pow. 33 m2.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-01-15 12:08 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-01-15 12:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska