Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 19/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 lutego 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 19/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i w związku z § 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r. poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Hajnówka położoną w Hajnówce przy ul. Kolejowej 5, oznaczoną numerami geodezyjnymi: 2320/113 o pow. 0,0755 ha, posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00023359/7.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-03-01 14:28 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2018-03-01 14:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska