Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 71/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Nr 71/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

Unieważnia się konkurs przeprowadzony w dniu 26 kwietnia 2018 r. na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Działowej 1, 17 – 200 Hajnówka w związku ze stwierdzeniem nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.

§ 2

Ogłoszenie o ponownym konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Działowej 1, 17 – 200 Hajnówka oraz skład komisji konkursowej zostanie ustalony odrębnymi zarządzeniami.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce.

 

§ 4

Ogłoszenie o unieważnieniu podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 71/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2018 r.


UZASADNIENIE

Zgodnie z zarządzeniem Nr 27/18 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce, w dniu 26 kwietnia 2018 roku został przeprowadzony konkurs mający na celu wyłonienie kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Działowej 1, 17 – 200 Hajnówka.

Celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora przedmiotowej szkoły Burmistrz Miasta Hajnówka, zarządzeniem Nr 48/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce, powołał 12 osobową Komisję Konkursową (skład Komisji został zmieniony zarządzeniem Burmistrza Miasta Hajnówka Nr 55/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.).

Z protokołu z dnia 26 kwietnia 2018 r. z posiedzenia Komisji wynika, że do konkursu przystąpiło trzech kandydatów. Komisja, po zapoznaniu się ze złożonymi przez kandydatów ofertami (oferty złożono w terminie), w głosowaniu jawnym, zdecydowała o dopuszczeniu do dalszego postępowania dwóch kandydatów i o odmowie dopuszczenia do dalszego postępowania jednego z kandydatów. Na tę okoliczność Komisja, działając na podstawie § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587), podjęła stosowną uchwałę (stanowiącą załącznik do protokołu z postępowania), z której wynika, że „komisja odmawia dopuszczenia do postępowania konkursowego jednego z kandydatów z następujących powodów: oferta nie zawierała wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu z uwagi na brak poświadczenia przez kandydata za zgodność z oryginałem wszystkich stron dokumentów”.

Weryfikacja formalnych warunków dopuszczenia kandydata do konkursu, do których niewątpliwie należy złożenie dokumentów wymaganych przez przepisy, następuje w trybie § 4 w/w rozporządzenia. Według § 4 ust. 2 tego rozporządzenia komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli:

1) oferta została złożona po terminie;

2) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu;

3) z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu.

Jak wynika z § 4 ust. 2 pkt 2 powyższego katalogu, tylko brak dokumentu wskazanego w ogłoszeniu o konkursie powoduje odmowę dopuszczenia kandydata do konkursu. Zdaniem organu prowadzącego brak poświadczenia przez kandydata za zgodność z oryginałem wszystkich stron następujących dokumentów: kopii karty oceny pracy, świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z organizacji i zarządzania oświatą, ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela i świadectw pracy jest drobnym uchybieniem i nie może stanowić przesłanki niedopuszczenia kandydata do dalszego postępowania konkursowego.

Zgodnie z § 8 ust. 2 w/w rozporządzenia, organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę, zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału
2/3 jej członków,

3) naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 w/w rozporządzenia,

4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Po ponownej analizie dokumentacji konkursowej (protokołu z posiedzenia komisji, ofert kandydatów oraz innych dokumentów z przedmiotowego postępowania) oraz w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych, między innymi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, I OSK 910/14, zgodnie z którym "w toku postępowania konkursowego mogą zaistnieć również tego rodzaju uchybienia, które są nieistotne i jako takie mogą podlegać ewentualnemu uzupełnieniu. (…) Do nieistotnych uchybień należy zaliczyć brak podpisu kandydata na kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, czy uzasadnienia aktu nadania stopnia awansu zawodowego, w sytuacji kiedy z okoliczności sprawy wynika, że dokumenty takie niewątpliwie pochodzą od danego kandydata. Tego rodzaju brak może co najwyżej podlegać uzupełnieniu poprzez wezwanie kandydata do złożenia podpisu poświadczającego zgodność kserokopii z oryginałem”, organ prowadzący stwierdził nieuzasadnione niedopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego.

Zdaniem organu prowadzącego, kandydat powinien zostać dopuszczony do dalszej części konkursu z uwagi, że spełnia wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Zatem wystąpiła przesłanka zgodna z § 8 ust. 2 pkt 1 cytowanego rozporządzenia do unieważnienia konkursu i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, unieważnienie konkursu jest zasadne.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-06-01 08:38 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-06-01 08:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska