Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 8/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 8/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 15 stycznia 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/229/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

  1. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,

  2. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2018,

  3. Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce,

  4. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka,

  5. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej,

  6. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce,

  7. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursów, o których mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi odpowiednio załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2018-01-15 11:18 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2018-01-15 11:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska