Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 9/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 stycznia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 9/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 19 stycznia 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/229/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka”.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2018-01-19 13:34 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2018-01-19 13:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska