Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 93/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 listopada 2016r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 93/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i w związku z § 13 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nabycie nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka, oznaczonej numerem geodezyjnym 114/6 o powierzchni 0,2296 ha, położonej w Hajnówce przy ul. Słonecznikowej, dla której jest prowadzona księga wieczysta BI2P/00022652/4, za kwotę 45.920,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).

 

Nabyta nieruchomość zostanie wykorzystana pod realizację celów publicznych w zakresie dróg.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-11-28 16:15 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-11-28 16:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska