Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 99/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 grudnia 2016r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 99/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 06 grudnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i w związku z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hajnówce z dnia 05 grudnia 2016 roku Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na ustanowienie na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce i jego następców prawnych, na czas nieokreślony, nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Hajnówce przy ul. Lipowej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2190/99 dla której jest prowadzona księga wieczysta BI2P/00012669/3 polegającej na:

1) znoszeniu istnienia znajdujących się wewnątrz budynku kotłowni nowych instalacji sieci cieplnej biegnących wzdłuż zachodniej ściany budynku, służących do przesyłu energii cieplnej i prowadzenia za pomocą tych instalacji dystrybucji energii cieplnej,

2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów i przebudowy instalacji sieci cieplnej, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,

3) utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w wewnętrznej zabudowie kotłowni mających na celu dostęp do instalacji sieci cieplnej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-12-09 08:45 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-12-09 08:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska