Menu Tematyczne

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Informacje ogólne

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce przy ul. Parkowej 6 - jako zakład budżetowy - działa od marca 1995r w oparciu o Uchwałę Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07 grudnia 1994r w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Działalność Zakładu jest prowadzona w oparciu o regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce zawarty w Uchwale Nr IV/7/95 Zarządu Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 1995r oraz o statut Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce zawarty w Uchwale Nr XXX/205/97 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 25 czerwca 1997 roku w sprawie: statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.

Godziny pracy Zakładu

Poniedziałek

800 - 1600

od wtorku do piątku

700 - 1500

Kasa czynna

Poniedziałek

800 - 1500

od wtorku do piątku

700 - 1400

przerwa codziennie w godzinach

1000 - 1030

Dyrektor przyjmuje w godzinach pracy Zakładu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Hajnówce Zakład Budżetowy
17-200 Hajnówka
ul. Parkowa 6

tel. (0 - 85) 682 36 04,
(0 - 85) 682 57 10,

fax. (0 - 85) 682 56 54

Dyrektor

tel. kom. 0 604 970 427

Adres E-mail:

zgmhajnowka@zetobi.com.pl

Poradnik dla mieszkańców


Poradnik dla mieszkańców

W naszym Zakładzie możesz załatwić następujące sprawy:

 1. Zawrzeć umowę najmu na lokal mieszkalny.

 2. Zawrzeć umowę najmu na lokal socjalny lub zamienny.

 3. Zawrzeć umowę najmu na lokal użytkowy.

 4. Zawrzeć umowę na najem powierzchni na reklamę.

 5. Ustalić stan należności za lokal mieszkalny, socjalny.

 6. Ustalić stan należności za lokal użytkowy.

 7. Dokonać wpłaty czynszów, kaucji, wadiów, należności za remonty.

 8. Rozliczyć kaucję mieszkaniową i wadium.

 9. Potwierdzić wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 10. Złożyć podanie o rozłożenie zaległości na raty.

 11. Uregulować stan prawny po zgonie najemcy lub opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę.

 12. Zgłaszać awarie i inne problemy związane z eksploatacją budynków

Zawarcie umowy na lokal mieszkalny.

Sprawy te reguluje Uchwała Nr XXXI/211/2001 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Hajnówka.

W myśl uchwały za osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego uważa się:

 1. osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym,

 2. osoby, którym nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego,

 3. osoby, które zamieszkują w lokalach gdzie na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy przypada mniej niż 5 m2 łącznej powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 10 m2 tej powierzchni,

 4. osoby zamieszkujące i zameldowane na pobyt stały na terenie miasta Hajnówka przez okres ostatnich co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o wynajęcie lokalu z zasobów Gminy.

W/w warunki do oddania w najem lokalu mieszkalnego muszą być spełnione łącznie.


Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy z wyłączeniem umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w związku z zamianą lokalu jest wpłacenie przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu jego opróżnienia w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego wg stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

 

Zawarcie umowy na lokal socjalny lub zamienny.

Sprawy te reguluje Uchwała Nr XXXI/211/2001 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Hajnówka.
Za osoby, którym mogą być oddane w najem lokale socjalne, oprócz osób posiadających ustawowe prawo do lokalu socjalnego uważa się:

 1. osoby nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

 2. osoby zamieszkujące w lokalach, gdzie na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy przypada mniej niż 5m2 łącznej powierzchni pokoi a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 m2 tej powierzchni,

 3. osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym,

 4. osoby zamieszkujące i zameldowane na pobyt stały na terenie miasta Hajnówka przez okres ostatnich co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o wynajęcie lokalu zasobów gminy.

W/w warunki do oddania w najem lokalu socjalnego muszą być spełnione łącznie. 
Umowę najmu na lokal socjalny zawiera się na czas
 oznaczony.

Pierwszeństwo zawarcia umowy lokalu socjalnego przysługuje osobom, wobec których Sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.


Wnioski osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania, po uprzednim potwierdzeniu przez Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego, powinny być złożone w pokoju nr 52 do 30 listopada każdego roku poprzedzającego sporządzone listy. Przedstawione są one do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Listy zatwierdza Burmistrz Miasta Hajnówki.


Warunkiem dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest:

  1. zakwalifikowanie do zamiany ze względu na złe warunki mieszkaniowe ze względów zdrowotnych, ważnych powodów rodzinnych lub potrzeb gminy,

  2. uzyskanie zgody dysponentów lokali w przypadku zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach,

  3. nie rozpatruje się wniosku o ujęcie na listę zamian lokali na dany rok osób, które otrzymały mieszkanie z zasobów gminy w okresie ostatnich 5 lat,

  4. dopuszcza się możliwość odstąpienia od warunków określonych w ust. 2 w przypadku gdy zamiana jest uzasadniona wiekiem i stanem zdrowia najemcy lub członka jego rodziny, oraz gdy lokal jest potrzebny na realizację zadań gminy.


Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

W celu wynajęcia lokalu użytkowego należy wziąć udział w przetargu ustnym na najem lokali użytkowych. Ze sprawą należy zwrócić się do pokoju nr 52 Urzędu Miasta. Zawarcie umowy następuje w ciągu 3 dni od daty przetargu. Protokolarne przekazanie lokalu nastąpi w ciągu 3 dni po zawarciu umowy.

Zawarcie umowy na reklamę na budynkach z zasobów komunalnych.

Uchwała Nr XVI/11/96 Zarządu Miasta Hajnówki z dnia 07 maja 1996r.

Zasady regulujące umieszczanie reklam i opłaty za ich umieszczanie:

 1. opłaty za umieszczanie reklamy:

  1. jednorazowa opłata w wysokości 80 zł za każdy rozpoczęty m2 powierzchni objętej reklamą,

  2. opłata stała za rozpoczęty i każdy następny miesiąc kalendarzowy w wysokości 8 zł

 2. umieszczenie reklam bez zezwolenia spowoduje ich natychmiastowe usunięcie,


Ustalenie stanu należności za mieszkanie.

W tym celu należy zgłosić się do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce do działu Finansowo-Księgowego.

 

Ustalenie stanu należności za lokal użytkowy.

W tym celu należy zgłosić się do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce do działu Finansowo-Księgowego.

Wpłaty czynszów, kaucji, wadiów, należności za remonty.

Sprawy te załatwisz w godzinach urzędowania kasy.


Rozliczenie kaucji mieszkaniowej i wadium.

Rozliczenie kaucji mieszkaniowej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego następuje w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego na własność, przez najemcę, po potrąceniu należności z tytułu najmu lokalu. Sposób wyliczenia kaucji mieszkaniowej określa art. 36 ww. ustawy.

Sprawy związane z wadium regulują art. 41 i 42 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 664 z 2002 r.). Wadium wniesione w pieniądzu wypłacane jest niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu w kasie (pokój nr 25). Na wniosek dostawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium zaliczane jest przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

Szczegółowe informacje na temat kaucji mieszkaniowej i wadium można uzyskać w pokoju nr 23.


Dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;

 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych;

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowanym;

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny;

 • jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 799,36 zł. i 100% w gospodarstwie wieloosobowym tj. 532,91 zł.

Ustalenie dochodu

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35 m2 - dla 1 osoby
40 m2 - dla 2 osób
45 m2 - dla 3 osób
55 m2 - dla 4 osób
65 m2 - dla 5 osób
70 m2 - dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (poświadczone zaświadczeniem lekarskim).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%.

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku potwierdzony przez zarządcę budynku, deklarację o wysokości dochodów wraz zaświadczeniami (dochód brutto za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku) oraz oświadczenie o otrzymaniu dodatku w poprzednim okresie. W przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w instalację gazu przewodowego, centralne ogrzewanie lub centralnie ciepłą wodę należy do wniosku dołączyć rachunek za energię elektryczną. Wymienione dokumenty należy złożyć w pokoju Nr 52 w Urzędzie Miejskim.

 

Rozłożenie zaległości na raty.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, w określonych sytuacjach życiowych, umożliwia rozłożenie na raty zaległości za lokale mieszkalne najemcom którzy złożą podanie w sekretariacie Zakładu. Należność może być rozłożona maksymalnie na 24 miesięczne raty.

 

Regulacja stanu prawnego po zgonie najemcy lub opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę.

Krąg osób, które na mocy prawa wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy, jest ściśle określony w Art. 26 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Istnieje też możliwość zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego z innymi członkami rodziny, niż wymienieni wyżej, pozostałymi w mieszkaniu po zgonie najemcy. Grono tych osób oraz warunki jakie muszą spełniać jest określone w § 4 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr XXXI/211/2001 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2001 roku.

 

Mieszkańcy zasobów administrowanych przez ZGM w Hajnówce zgłaszają:

 • awarie instalacji: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, anteny zbiorczej, domofonu,

 • niedrożność przewodów wentylacyjnych i dymowych,

 • zlecenia odpłatnego usuwania awarii (centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, anteny zbiorczej, domofonu) w lokalu mieszkalnym, w części, której konserwacja należy do mieszkańca lokalu.

Przepisy Prawne

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r.)

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r.)

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 80 z 2000r)

Uchwała Nr XXXI/211/2001 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2001r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała Nr XVI/11/96 Zarządu Miasta Hajnówki z dnia 07 maja 1996r w sprawie zasad regulujących umieszczanie reklam i opłaty za ich umieszczanie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Hajnówce
Zakład Budżetowy
17-200 Hajnówka
ul. Parkowa 6

tel. (0 - 85) 682 36 04,
(0 - 85) 682 57 10,

fax. (0 - 85) 682 56 54

Dyrektor

tel. kom. 0 604 970 427

Adres E-mail:

zgmhajnowka@zetobi.com.pl