BIP UM Hajnówka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka - Imprezy masowe

Impreza masowa

Impreza masowa to wydarzenie, w którym bierze udział przynajmniej 1000 osób na otwartej przestrzeni, a w budynkach – 300 osób. Mogą to być wydarzenia sportowe, artystyczne lub rozrywkowe.

Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy oraz imprez uwzględnionych w art. 3 ust.1. a mianowicie imprezy, które odbywają się w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, placówkach oświatowych, bibliotekach kultury i galeriach sztuki. Ponadto imprezami masowymi nie są wydarzenia: z udziałem sportowców niepełnosprawnych, zawody sportowe dzieci i młodzieży czy imprezy rekreacyjne.

 

Opłaty:

Na podstawie ustawy 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546):

 • za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 82 złotych,

 • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zamiar zorganizowania imprezy masowej organizator imprezy masowej zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania imprezy masowe w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeśli zostanie podana ważna przyczyna lub charakter imprezy odpowiada przeznaczeniu danego obiektu to możesz złożyć wniosek w krótszym czasie – najpóźniej na 14 dni przed imprezą.

Organizator imprezy masowej zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania imprezy masowej podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Hajnówka

II piętro, Sekretariat - pok.219 lub pok. 205

 

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 29 05

faks 85 674 37 46

e-mail: hajnowka@hajnowka.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Jeśli chcesz zorganizować imprezę masową, to złóż wniosek o:

 • zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej,

 • opinie o wymaganym zabezpieczeniu imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz możliwych zagrożeniach.

Ponadto powiadom odpowiedniego komendanta:

 • oddziału Straży Granicznej – gdy impreza odbywa się w strefie nadgranicznej,

 • terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej – gdy impreza odbywa się na terenach znajdujących się pod kontrolą Ministra Obrony Narodowej.

Złóż wnioski oraz poinformuj służby na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy (lub 14 dni – w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach).

Pamiętaj!

Jeśli organizujesz imprezę z płatnym wstępem, koniecznie podpisz umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom.

Zadbaj o to, aby służby porządkowe i informacyjne miały odpowiednie:

 • zaświadczenie o ukończeniu obowiązkowego szkolenia,

 • wyposażenie (np. identyfikatory, ubranie, itp.),

 • informacje o zasadach pełnienia obowiązków,

 • informacje, jak mają poprawnie udokumentować wykonywane zadania.

 

Wymagane dokumenty potrzebne do wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

 2. Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem zawierający:

 3. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

 4. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

 5. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

 6. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

 7. znaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.

 8. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

Zgodnie z art.6 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Szczegółowy zakres instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

 1. Terminarz imprezy masowej

Terminarz imprez masowych dotyczy przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie lub rozgrywek meczów piłki nożnej.

 1. Informacja o liczbie miejsc na imprezie masowej

Informacja zawiera:

 • liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej,

 • liczbę miejsc stojących - jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące

 • Informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego

 •  Informacja o organizacji służby porządkowej oraz służby informacyjnej

Informacja zawiera dane dotyczące służby porządkowej oraz informacyjnej obejmujące:

 • liczba osób danej służby,

 • organizacja służby,

 • oznakowanie służby,

 • wyposażenie służby,

 • sposób rozmieszczenia służby

 • Dane osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej

Dane obejmujące:

 • imię, nazwisko,

 • numer PESEL - o ile został nadany,

 • numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo

 • dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

 • Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej

Dotyczy przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

 1. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk

Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Rozporządzenie określa w szczególności:

 1. miejsca na stadionach, w obiektach lub na terenach, umieszczonych w wykazie wojewody (o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych), w których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe;

 2. minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;

 3. sposób przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej.

 4. Informacja o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej

 5.  Informacja o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej

 6.  Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej

 7.  Harmonogram opuszczenia przez uczestników imprezy masowej obiektu lub terenu

 8.  Opinia powiatowego komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach

 9. Opinia powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach

 10.  Opinia dyrektora wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach

 11.  Opinia państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach

 12.  Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

 13. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

 14.  Instrukcja określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej

 15.  Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej

 16.  Oświadczenie o wyposażeniu wykorzystywanym do organizacji meczu piłki nożnej

 17. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej

 18.  Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe na imprezie masowej

 19.  Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

 20. Pełnomocnictwo

Do wniosku dołącz także:

 • informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk - jeśli planujesz imprezę na stadionie z:

  • wymaganym nagrywaniem lub

  • gdzie możliwe jest pojawienie się przemocy lub agresji (impreza podwyższonego ryzyka);

 • harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu - jeśli regulamin zakłada zmianę liczby uczestników (np. festiwal);

 • jeśli planujesz mecz piłki nożnej, dołącz oświadczenie o wyposażeniu obiektu w odpowiedni system elektroniczny, który umożliwia:

  • sprzedaż biletów,

  • kontrolę otoczenia i dostępu,

  • ustalenie osób, w tym: osób z zakazem wstępu lub sądowym zakazem przebywania w miejscach imprez masowych na zwolnieniu warunkowym lub nieletnich. Dotyczy to także osób z zakazem klubowym lub zagranicznym.

Ponadto dołącz też ważne opinie komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego. Chodzi o obiekt, na którym ma być impreza. Zrób to wtedy, gdy osoba z uprawnieniami do niego już go wykorzystuje, a twoja impreza odpowiada przeznaczeniu obiektu.

Alkohol

Można oferować napoje zawierające do 3,5% alkoholu. Do wniosku należy dołączyć informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe. Trunki zakazane są tylko na imprezach o podwyższonym ryzyku.

Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy uregulowałeś opłatę skarbową. Jeśli nie, urząd wyznaczy termin do wpłaty kwoty – od 7 do 14 dni. Jeśli tego nie zrobisz, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy.

Następnie urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w tym czasie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeśli urząd uzna, że twój wniosek nie spełnia wymogów dla imprez masowych, to odmówi ci wydania zezwolenia.

W wyjątkowych sytuacjach urząd może dodatkowo zażądać od ciebie:

 • kopii bieżących protokołów z kontroli bezpiecznego używania obiektu oraz kontroli okresowych,

 • umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wobec uczestników - dotyczy tylko płatnej imprezy masowej,

 • zgody na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego na zorganizowanie imprezy masowej – jeśli impreza ma być na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Na dostarczenie dokumentacji masz 2 miesiące od daty złożenia wniosku. Pamiętaj, żeby dostarczyć dokumenty najpóźniej do 7 dni przed planowaną imprezą.

Jeśli nie dostarczysz dokumentów w określonym czasie, urząd nie wyda zezwolenia.

Dostaniesz zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Dostaniesz zezwolenie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Oprócz ciebie – w ciągu maksymalnie 3 dni – kopie decyzji dostaną wojewoda oraz służby, który wydały opinie o wymaganym zabezpieczeniu i zagrożeniach podczas wydarzenia.

Jeśli nie spełniasz wymogów przewidzianych dla organizatora imprez masowych, urząd odmówi ci wydania zezwolenia.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Możliwości odwołania

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, to możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. W tym celu złóż w urzędzie decyzję, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Wtedy decyzja szybciej się uprawomocni.

Pamiętaj również o tym, że odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Kary

Jeśli na imprezie masowej nie dochowasz wymogów bezpieczeństwa, to grozi ci kara grzywny. Chodzi m.in. o odpowiednie do wielkości i rodzaju imprezy zapewnienie:

 • pomocy medycznej,

 • zaplecza higieniczno-sanitarnego (np. punkty gastronomiczne, śmietniki, toalety, itp.),

 • dróg ewakuacyjnych i dróg dla służb,

 • odpowiedniego sprzętu w razie pożaru,

 • pomieszczeń dla służb nadzorujących imprezę pod kątem bezpieczeństwa.

A jeśli zorganizujesz imprezę masową bez zezwolenia, to oprócz kary grzywny, grozi ci też kara więzienia. Może to być nawet 8 lat pozbawienia wolności.

 
Załączniki
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.doc

 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.odt

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U. z 2019r. poz. 2171)