BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady VIII sesji Rady Miasta Hajnówka 24.06.2019r.

Hajnówka, dnia 10.06.2019 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.5.2019

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję obrady VIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 czerwca 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miasta Hajnówka.

4.Informacja Przewodniczacego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 8 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r.

6.Sprawozdanie z z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

7.Sprawozdanie z realizacji" Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

8.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2018 rok.

9.Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2018

9.1 przedstawienie raportu,

9.2 debata nad raportem,

9.3 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum zaufania.

10.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.

11.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2018 rok.

12.Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2018 roku.

13.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok

13.1 przedstawienie sprawozdań,

13.2 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 r.,

13.3 przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Nr 1/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2018 r. i Nr 2/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

13.4 przedstawienie opinii komisji stałych,

13.5 dyskusja,

13.6 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Nr 1/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2018 rok,

13.7 przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2018 r.

13.8 przedstawienie opinii komisji stałych,

13.9 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,

13.10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka .

14.Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta Hajnówka na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce oraz podjęcie uchwały .

15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

1. zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody,
2. przyjęcia stanowiska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie zakładu pirolizy gumy w Dubiczach Osocznych, gm. Hajnówka,

3.zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2019,

5. powołania zespołu do spraw wyboru ławników,

6. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

16.Wnioski i oświadczenia radnych.

17.Odpowiedzi na wnioski.

18.Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

 

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

18 czerwiec 2019 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 15.45 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

19 czerwiec 2019 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.30 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

19 czerwiec 2019 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

 


Data wytworzenia: 2019-06-11 10:24 Autor: Elzbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-06-11 10:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-11 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz